Regulamin sklepu internetowego Gp-sms.pl

§1 Postanowienia wstępne

Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§2 Definicje

Sklep – handlowo-usługowy, internetowy serwis WWW, działający pod adresem internetowym (domeną) www.gp-sms.pl.

Właściciel Sklepu – firma Usługi Transportowe Eugeniusz Siewiera z siedzibą w Gościęcicach 145, 57-100 Strzelin, NIP: 914-11-82-841, REGON: 022182610, reprezentowana przez Eugeniusza Siewierę.

Administrator – Paweł Siewiera, Gościęcice 145, 57-100 Strzelin, Polska – osoba zarządzająca i prowadząca Sklep, dostępna pod numerem telefonu: +48 726 965 227 i adresem e-mail: kontakt@tibia.com.pl.

Konsument - osoba fizyczna zawierająca z Właścicielem sklepu umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający złożenie Zamówienia.

Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu z Właścicielem sklepu.

Umowa zawarta na odległość - umowa zawierana z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Właścicielem sklepu za pośrednictwem Sklepu.

Gra – gra komputerowa z gatunku MMORPG o nazwie Tibia, dystrybuowana i zarządzana przez niemiecką firmę CipSoft GmbH, wydana 7 stycznia 1997.

Produkt – oferowany w ramach Sklepu przedmiot wirtualny bądź usługa związana z Grą, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Właścicielem sklepu.

Pośrednik płatności – podmiot odpowiedzialny za koordynację przekazywania środków płatniczych, w ramach określonej metody płatności.

Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

§3 Postanowienia ogólne

 1. Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż detaliczna Produktów wirtualnych w ramach Gry, prowadzona przez Internet.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu jak i składanie Zamówienia nie wymaga rejestracji od Konsumenta, w celu utworzenia konta.
 3. Klient zgadza się na postanowienia Regulaminu składając Zamówienie w ramach Sklepu.
 4. Zamówienia za pośrednictwem Sklepu można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok.
 5. Rodzaje produktów oferowanych w ramach Sklepu to:
  1. Tibia Gold (wirtualne złoto, środek płatniczy w Grze, wymienialne na Tibia Coins),
  2. Tibia Coins (wirtualna waluta płatnicza w ramach Store, wymienialna na specjalne usługi w Grze oraz na Tibia Gold).
 6. Produkty oferowane w Sklepie pochodzą z legalnego źródła, bezpośrednio od właściciela Gry – firmy CipSoft GmbH.
 7. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

§4 Zawieranie Umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Właścicielem sklepu następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie oraz opłaceniu Zamówienia za pomocą systemu płatności oferowanego przez Pośrednika płatności.
 2. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie Zamówienia, zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Właścicielem sklepu, natomiast Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji.
 3. Wysyłka Produktu odbywa się w pełni automatycznie. Jeżeli jednak system jest w danej chwili niesprawny lub występują inne przeszkody uniemożliwiające automatyczną wysyłkę, Administrator jest zobowiązany do ręcznej wysyłki Produktu w czasie do 24h od daty otrzymania Zamówienia.
 4. W przypadku niedotrzymania 24 godzinnego terminu wysyłki Produktu przez Administratora, Klient może negocjować z Administratorem formę rekompensaty za zwłokę lub też odstąpić od Umowy sprzedaży.
 5. O dostarczeniu Produktu w Grze, Klient zostaje poinformowany kolejną wiadomością e-mail z informacją o zrealizowaniu Zamówienia.
 6. Właściciel sklepu oraz Administrator nie ponoszą odpowiedzialności za fakt niedostarczenia Produktu z powodu błędnie podanej przez Klienta nazwy postaci w Grze, w przypadku gdy Produkt w wyniku błędu Klienta trafi do innego gracza.
 7. Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość w przypadku skorzystania przez niego z metody płatności za pomocą usługi SMS Premium, ze względu na fakt, że operatorzy telefonii komórkowej nie przewidują zwrotu tego rodzaju.wpłat, przez co niemożliwym staje się odesłanie środków na konto abonenta sieci telefonii komórkowej przez Pośrednika płatności. Podstawa prawna: art. 38 ppkt 13 ustawy o prawach konsumenta.

§5 Korzystanie z Usługi SMS Premium

 1. Klient chcąc skorzystać z płatności za pomocą usługi SMS Premium musi być osobą pełnoletnią, uprawnioną do użytkowania telefonu komórkowego, funkcjonującego w sieci polskiego operatora telefonii komórkowej.
 2. Aby skorzystać z płatności za pomocą usługi SMS Premium, Klient wysyła wiadomość SMS o treści określonej w opublikowanych materiałach, na stronach Sklepu. Następnie Klient otrzymuje zwrotną wiadomość SMS, która zawiera specjalny kod dostępu do wpisania w Formularzu zamówienia.
 3. Każdy SMS zwrotny zawiera dodatkowo informację na temat tego ile środków pozostało Klientowi do wykorzystania w ramach usługi SMS Premium w bieżącym miesiącu, w Sklepie.
 4. Usługa SMS Premium jest dostępna tylko na terenie Polski, w sieciach polskich operatorów telefonii komórkowej – T-mobile, Plus GSM, Orange, Play.
 5. Ze względu na liczne nadużycia Klientów, w związku z usługami SMS Premium, Właściciel sklepu nałożył na tę metodę płatności obostrzenia dotyczące łącznej kwoty wysyłanych wiadomości Premium jak i liczby numerów telefonicznych przypadających na jednego Klienta.
 6. Klient może w bieżącym miesiącu korzystać wyłącznie z jednego numeru telefonu w ramach usługi SMS Premium. Z jednego numeru telefonu Klient może w bieżącym miesiącu wysłać wiadomości SMS Premium na łączną kwotę nieprzekraczającą 50 PLN brutto. Nie zastosowanie się do podanych ograniczeń będzie bezwzględnie skutkowało odstąpieniem przez Właściciela sklepu od realizacji Umowy sprzedaży, bez możliwości zwrotu kosztów poniesionych przez Klienta.
 7. Aby uniknąć komplikacji związanych z funkcjonowaniem systemu Pośrednika płatności, takich jak niedostarczenie wiadomości zwrotnej SMS lub dostarczenie jej ze znacznym opóźnieniem, zaleca się aby z jednego numeru telefonicznego wysyłać maksymalnie:
  1. 2 SMS-y w ciągu 1 minuty, na kwoty brutto: 1,23 PLN, 2,46 PLN, 6,15 PLN, 11,07 PLN.
  2. 1 SMS w ciągu 20 minut, na kwoty brutto: 23,37 PLN, 30,75 PLN.

§6 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Akceptując Regulamin Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych.
 2. Administratorem danych osobowych Klientów, zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego, jest Właściciel sklepu. Dostęp do danych mają wyłącznie Właściciel sklepu jak i Administrator.
 3. Dane osobowe Klientów zbierane są przez Właściciela sklepu za pośrednictwem Sklepu, w celach:
  1. wykonania Umowy sprzedaży bądź innej usługi,
  2. marketingu bezpośredniego,
  3. obrony przed roszczeniami i dochodzeniem roszczeń – do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego,
  4. prowadzenia procesu odstąpienia od Umowy sprzedaży i innych procesów reklamacyjnych.
 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, usunięcia, przeniesienia, a także pouczenia Właściciela sklepu co do ograniczeń w ich przetwarzaniu.
 5. Klient ma prawo wniesienia wszelkich skarg dotyczących procesu przetwarzania danych osobowych w Sklepie do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wymaganych w Formularzu zamówienia danych osobowych (takich jak np. adres e-mail) skutkuje brakiem możliwości zawarcia Umowy sprzedaży.
 7. W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych należy kontaktować się z Administratorem sklepu pod numerem telefonu lub adresem e-mail podanymi w §2 Regulaminu.
 8. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu mogą być także Pośrednicy płatności w przypadku kiedy Klient korzysta z elektronicznych metod płatności.
 9. Akceptując regulamin klient wstępnie wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail zawierających aktualności, a także informacje handlowe, ze Sklepu. Klient jednak w dowolnym momencie może zrezygnować z subskrypcji wymienionych wyżej informacji.

§7 Reklamacje

 1. Reklamacje należy składać na adres e-mail Administratora – kontakt@tibia.com.pl, lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny Administratora Sklepu.
 2. Złożenie reklamacji wiąże się ze zwrotem wcześniej otrzymanego Produktu do Administratora, wraz z dowodem zakupu oraz opisem zaistniałego problemu.
 3. Rozpatrzenie reklamacji przez Sklep trwa do 14 dni roboczych. Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość, każde zgłoszenie wymaga dokładnego sprawdzenia.
 4. Klient traci uprawnienia określone w § 7, jeżeli przed upływem 2 miesięcy od stwierdzenia niezgodności Produktu z Umową sprzedaży, nie zawiadomi Administratora o tym fakcie.

§8 Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Właściciel sklepu zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności oraz dostawy - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2015 roku.